[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติปี 2555
เรื่อง : ผู้เข้ารับการคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS 2555


 ผู้เข้ารับการคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC  AWARDS ปีการศึกษา 2555

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ส่งบุคคลและหน่วยงาน
เข้าคัดเลือกและประเมิน
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)  ระดับภาคเหนือ 
ปี 
2555  ทั้งหมด 32 คน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าประเมินฯ ระดับชาติ
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 68.75 ดังนี้

               ผู้อำนวยการกลุ่มประถมศึกษายอดเยี่ยม  เหรียญทอง อันดับ 1
                              นายอำพล  แก้วมหานิล   สพป.เชียงใหม่ เขต 1  ด้านบริหารจัดการ
                              ศึกษานิเทศก์ สพป. ยอดเยี่ยม  เหรียญทอง อันดับ 1
                              นางวัชราภรณ์  วัตรสุข   สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ด้านวิชาการ
               ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง เหรียญทองอันดับ 1
                              นายชูศักดิ์  ทองนาค         โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2    ด้านบริหารจัดการ                
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่    เหรียญทอง

                              นายไพบูลย์ พุทธวงค์  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่      ด้านบริหารจัดการ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เหรียญทอง

                              ว่าที่ร.ต.บุญเลียว  หินศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เหรียญทอง

                นางนารีย์    หมื่นแจ่ม    โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน     ด้านบริหารจัดการ
 ครูผู้สอนก่อนประถมศึกษายอดเยี่ยม   เหรียญทอง อันดับ 1 

                              นางศิรินุช  ผิวสลิด   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่  ด้านนวัตกรรมฯ
ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม  ประถมศึกษา  เหรียญทอง

                 นางลำพวง  ต่างใจ            โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนศิลปะยอดเยี่ยม  ประถมศึกษา  เหรียญทอง อันดับ 1
                              นางพิสมัย   เทวาพิทักษ์  โรงเรียน
บ้านร้องขี้เหล็ก  ด้านวิชาการ 
ครูผู้สอนศิลปะยอดเยี่ยม  ประถมศึกษา  เหรียญทอง

                              นายทยุตภัทร  อินต๊ะมูล  โรงเรียนบ้านออนหลวย   ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนศิลปะยอดเยี่ยม  ประถมศึกษา  เหรียญทอง

                              นางสาวสุภาวดี   เรืองคณะ  โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน  ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนสังคมศึกษายอดเยี่ยม  ประถมศึกษา เหรียญทอง อันดับ 1

                              นางธนัชชา  ชัยมงคล       โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนสังคมศึกษายอดเยี่ยม  ประถมศึกษา  เหรียญทอง

                              นางสิริรัตน์  ภาวะเดช  โรงเรียนบ้านแม่จ้อง     ด้านนวัตกรรมฯ  
ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยียอดเยี่ยม  ประถมศึกษา เหรียญทอง

                              นางเบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น  โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2    ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยียอดเยี่ยม  ประถมศึกษา เหรียญทอง

นางศิวิไล  มงคล   โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ    ด้านนวัตกรรมฯ
ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษายอดเยี่ยม  ประถมศึกษา เหรียญทอง อันดับ 1

                              นางวารุณี  สร้อยอินทร์   โรงเรียนวัดเจ็ดยอด  ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนบูรณาการยอดเยี่ยม  ประถมศึกษา เหรียญทอง อันดับ 1

                              นางโสภาพรรณ  ชื่นทองคำ  โรงเรียนบ้านสันกำแพง  ด้านนวัตกรรมฯ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม  ขยายโอกาสทางการศึกษา   เหรียญทอง

                              นายถนัด  ทองคำ   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน    ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนสังคมศึกษายอดเยี่ยม  ขยายโอกาสทางการศึกษา   เหรียญทอง

                              นางศศิธร  สินลา  โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี   ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) ยอดเยี่ยม  ขยายโอกาสทางการศึกษา  เหรียญทอง อันดับ 1

                              นางอุษณีย์  จินตนาประวาสี  โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  ด้านนวัตกรรมฯ 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม  ขยายโอกาสทางการศึกษา  เหรียญทอง

                              นางนันธิยา อนันตพานิช โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก ด้านนวัตกรรมฯ

                นายคำปัน  อุทารา  โรงเรียนบ้านดอนปิน  ลูกจ้างยอดเยี่ยม ขยายโอกาสทางการศึกษา
เหรียญทอง

                             
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดทำโครงการส่งเสริม
สนับสนุน บุคลากรเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (
OBEC AWARDS) ระดับชาติ ขึ้น เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
เกี่ยวกับที่พัก และค่าพาหนะสำหรับบุคคลหรือหน่วยงานในสังกัด ที่เป็นตัวแทนไปคัดเลือกและประเมินฯ
ในระดับชาติ คนละ 2,952 บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

| ดาวน์โหลดเอกสาร | เข้าชม : 1039 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จันทร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com