[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติปี 2557
เรื่อง : ผู้เข้ารับการคัดเลือกและประเมินรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS 2557


                     การคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)  

ปีการศึกษา 2557  ในระดับภาคเหนือ ได้ดำเนินการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557 ผลการคัดเลือกและประเมินฯ ดังนี้
บุคคลที่ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 9 คน

1.     นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1

เหรียญทองชนะเลิศ : กิจกรรมรองผอ.สพป.ยอดเยี่ยม        ด้านบริหารจัดการ                           
                    2.  นางอรัญญา  วงค์ดาว  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เหรียญทองชนะเลิศ
: กิจกรรมผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สพป. ด้านบริหารจัดการ
                    3.  นางวิริน  วันสมสกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
: กิจกรรมศึกษานิเทศก์ ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
                    4.  นางอรุณีพัชร์  เมืองศรี  ผอ.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
เหรียญทองชนะเลิศ
: กิจกรรมผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
                    5.  ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์  รองผอ.โรงเรียนพุทธิโศภน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมฯ
                    6.  นางจันทร์ศรี  เมืองแก้ว  ครูโรงเรียนพุทธิโศภน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้านวิชาการ

                    7.  นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
                    8. นางศศิธร  สินลา  ครูโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมฯ

                    9. นางวิภาพร ศรีธิพันธุ์  ครูโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ

 

บุคคลที่ได้รางวัลเข้าร่วมการประกวด จำนวน 6 คน

                    1.  นางเรืองนภา  ภู่รุ่งเรือง  ครูโรงเรียนพุทธิโศภน
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

                    2.  นางลำพวง  ต่างใจ   ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

                    3.  นางจันทกานต์  สิทธิราช   ครูโรงเรียนพุทธิโศภน
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

                    4.  นางจิรัชยา  พรหมกันธา   ครูโรงเรียนบ้านแม่จ้อง
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

                    5.  นางเบญญา  อินทะจักร์   ครูโรงเรียนพุทธิโศภน
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมฯ

                    6.  นางกาญจน์ภัทร ปัญญาโกญ  ครูโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 
เข้าร่วมประกวด
: ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

 

          

| เข้าชม : 862 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
จันทร์ ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com