[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศประเภท Green Technology ตัวแทนประเทศไทย


รายงานวิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ประสบผลสำเร็จในด้าน    การบริหารการจัดการเรียนการสอน

สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์       ระดับ นานาชาติ

ข้าพเจ้าได้รายงานวิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บนเว็บไซต์แมงมุม โดยใช้ชื่อว่า หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

ปัจจัยที่เอื้อให้ประสบผลสำเร็จคือ

การวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาบทเรียน มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง มีการวัดและประเมินผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ ที่สำคัญมีการพัฒนา คอยแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อที่จะมาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายคือ

1.       ปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางแผนกิจกรรมไว้ทุกขั้นตอน

2.       วัดผลตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกข้อ

3.       ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท

4.       ค้นหาจุดด้อย และจุดเด่นของงาน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอด

5.       มีการประเมินผลงานทุกขั้นตอน อย่างละเอียด

ปัญหา อุปสรรค จุดที่ควรพัฒนาคือ

·       หมั่นฝึกฝน ค้นคว้า หาความรู้อยู่เสมอ

·       มีความอดทน และความเพียรพยายามสูง

| เข้าชม : 755 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com