[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
เรื่อง : การจัดกิจกรรมสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์


 การจัดกิจกรรมการสอนศิลปะแบบพี่สอนน้องผ่านชมรมร้อยสานงานศิลป์

วิธีดำเนินงานเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย

1.  ขั้นเตรียมความพร้อม

1.1 การเตรียมความพร้อมในด้านตัวครู

1)  จัดทำโครงการร้อยสานงานศิลป์  เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติ

2) ทำแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมร้อยสานงานศิลป์ โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะ สำหรับเตรียมการสอนโดยทั้งครูและผู้เรียนร่วมมือกันเริ่ม

สะสมตั้งแต่ปี 2540

1.2 การเตรียมความพร้อมในด้านผู้เรียน

1)  เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในด้านศิลปะตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2)  วิเคราะห์พื้นฐานในด้านศิลปะของนักเรียนเป็นรายบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล

3)  นำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถ

2 ขั้นดำเนินการ

          ดำเนินการฝึกทักษะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนั้นนักเรียนคนไหนมีความ

สนใจในการฝึกสามารถเข้าฝึกเพิ่มเติมได้ในช่วงพักกลางวันและหลังจากเลิกเรียนของทุกวัน

2.1  ฝึกทักษะเทคนิคต่างๆตามระดับความสามารถ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

                   1)  กลุ่มที่ 1 ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะ(นักเรียนชั้นป.1-2) ดำเนินการฝึกเทคนิคการขีดเส้นตาม

แนวต่าง โดยไม่ใช้ไม้บรรทัด   ฝึกวาดรูปการ์ตูนต่างๆจนชำนาญแล้วจึงฝึกทักษะการระบายสีด้วยดินสอสี

 สีชอล์ก ฝึกเทคนิคการพิมพ์ถู จากพื้นผิว

2)  กลุ่มที่ 2 มีพื้นฐานทางการวาดภาพระบายสีบ้างแล้ว (นักเรียนชั้นป.3-5)) เรียนรู้เรื่อง

ทฤษฎีสี   ฝึกเทคนิคการต่อสี เชื่อมสีคุณสมบัติของสีชนิดต่างๆ เทคนิคการใช้สีวรรณะร้อน  วรรณะเย็น การ

วาดภาพคน สัตว์ และภาพทิวทัศน์ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดภาพ ทิศทางของแสงเงา

3)  กลุ่มที่มีความชำนาญในการออกแบบ วาดภาพระบายสี (นักเรียนชั้นป.6-ม.3) ฝึกเทคนิค

การออกแบบรูปภาพตามหัวข้อที่กำหนดต่างๆ โดยการฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์หัวข้อในการวาดภาพแต่ละเรื่อง

ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร จุดเด่นของภาพอยู่ตรงไหน วิธีการสื่อเรื่องราวความคิดของตนเองออกมาเป็นรูปภาพ

ให้ผู้อื่นรับรู้โดยให้นักเรียนศึกษาข้อมูลของเรื่องที่จะวาดจากอินเทอร์เน็ต แฟ้มสะสมภาพต่างๆ

2.2 แบ่งนักเรียนแบบคละกลุ่ม แต่ละกลุ่มให้มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1ไม่มีพื้นฐาน

ทางศิลปะจำนวน  3 คน  กลุ่มที่ 2 มีพื้นฐานทางการวาดภาพระบายสีบ้างแล้ว จำนวน  3 คน กลุ่มที่ 3มีความ

ชำนาญในการออกแบบ วาดภาพระบายสี  จำนวน  1 คน  โดยครูมอบหมายหน้าที่ให้ พี่กลุ่มที่ 3เป็นหัวหน้าดูแลฝึกสอนน้องกลุ่มที่ 2    น้องกลุ่มที่ 2 ดูแลฝึกสอนน้องกลุ่มที่1 ตามลำดับ  โดยมีครูเป็นผู้คอยให้

คำแนะนำ

2.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกกิจกรรมการออกแบบวาดภาพระบายสีจนคล่อง โดยหัวหน้ากลุ่มจะคอย

ดูแล ฝึกสอนศิลปะ และเก็บรวบรวมผลงาน

2.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

          2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่ม นำเสนอ ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์ผลงาน

2.6 จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อสาธารณชน

2.7 นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะต่างๆในระดับตำบล  อำเภอ  จังหวัด  ภูมิภาค

ระดับประเทศ เพื่อฝึกประสบการณ์

2.8 ประเมินโครงการร้อยสานงานศิลป์ โดย นักเรียน คณะครู ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         2.9 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป

| เข้าชม : 835 |
ผู้เขียน : ประพิณศิริ อินทธิรา
หน่วยงาน : สพป.เชียงใหม่ เขต 1
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Email : intatira.siri@gmail.com